Wymiana okien z programem „Czyste Powietrze 3.0”

Wymiana okien z programem „Czyste Powietrze 3.0”

Program „Czyste Powietrze 3.0” pozwala na częściowe lub całkowite sfinansowanie modernizacji budynku, która poprawi jego efektywność energetyczną. Kto może zostać beneficjentem programu? Jakie korzyści przynosi? W jaki sposób „Czyste Powietrze” ma spełniać misję proekologiczną?

Program „Czyste Powietrze 3.0.” to trzecia odsłona rządowego narzędzia dedykowanego ochronie środowiska poprzez wprowadzenie oszczędności w codziennym zużyciu energii elektrycznej oraz montaż ekologicznego źródła ciepła. Jest on odpowiedzią na stworzony przez Unię Europejską „Pakiet klimatyczny”, który zakłada 20% spadek zużycia energii, zredukowanie emisji CO2 również o 20% oraz co najmniej 20% wzrost udziału energii zielonej w ogólnym miksie energetycznym. Za jego uruchomienie i prowadzenie odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wyjaśnimy, na czym polega program „Czyste Powietrze”, kto może z niego skorzystać oraz jaki związek z ochroną środowiska może mieć wymiana okien.

Na czym polega program „Czyste Powietrze”?

Rządowy program „Czyste Powietrze” polega na dofinansowaniu działań związanych z modernizacją domów jednorodzinnych, które to zmiany mają na celu znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Drugim z najważniejszych celów „Czystego Powietrza” jest wprowadzenie długofalowych, wysokich oszczędności w gospodarstwach domowych, które będą zauważalne od razu po zakończeniu modernizacji.

W ramach programu oferowane jest aż do 100% zwrotu kosztów poniesionych w związku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zapewniających niewystarczającą termoizolację, docieplenie ścian i stropów budynków lub modernizacją nieefektywnych źródeł ciepła. Wysokość dotacji jest uzależniona od kryterium dochodowego, które jest dokładnie opisane na stronie stworzonej przez MKiŚ oraz NFOŚiGW. Maksymalny zwrot wynosi aż 136 200 zł. Aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Dofinansowanie jest oczywiście bezzwrotne.

Program “Czyste Powietrze” będzie obowiązywał do 2029 roku. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, aż do 31 grudnia 2027 r., natomiast wypłata dotacji będzie trwała do 30 września 2029 r. Dofinansowanie będzie wypłacane przez wojewódzkie oddziały NFOŚiGW. W tej wersji programu, w przeciwieństwie do poprzednich edycji, priorytetowo traktowana jest wymiana okien, drzwi oraz docieplenie budynków, a nie modernizacja źródła ciepła.

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” może skorzystać każdy właściciel domu jednorodzinnego lub lokalu wydzielonego w takim domu (pod warunkiem że będzie on posiadał wyodrębnioną księgę wieczystą). Kolejnym kryterium, pozwalającym na skorzystanie z dofinansowania, jest kryterium dochodowe. Rządowy program skierowany jest do następujących grup beneficjentów:
właścicieli nieruchomości, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł — w tym przypadku przysługuje podstawowy poziom dotacji, osób, których przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwot 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w przypadku osób mieszkających samodzielnie — beneficjentowi przysługuje podwyższony poziom dofinansowania, osób, których przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwot 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w przypadku osób mieszkających samodzielnie — w tym przypadku przysługuje najwyższy poziom dofinansowania,
prywatnych przedsiębiorców, których roczny dochód nie przekroczy czterdziesto krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, beneficjentów wcześniejszych wersji programu „Czyste Powietrze”, którzy pobrali dotację jedynie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła.

Sposoby na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii elektrycznej

Jednym z popularnych ostatnio sposobów na wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, są odnawialne źródła energii. Właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość zainstalowania na swoich dachach lub posesjach paneli fotowoltaicznych, które przetwarzają energię cieplną w elektryczną, która następnie jest zużywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub oddawana do sieci energetycznej.

Drugim z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie rachunków za prąd i ogrzewanie jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nieszczelne ramy i uszczelki oraz szyby o wysokim współczynniku przenikania ciepła są prostą drogą do utraty dużych ilości ciepła i przenikania do pomieszczeń chłodnego powietrza. To wszystko powoduje, że dom wymaga nawet kilkakrotnie więcej energii niezbędnej do utrzymania komfortowej temperatury wewnątrz. Mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie to również mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne, które w Polsce niestety nadal stanowią główne źródło energii.

Popularnymi sposobami wprowadzenia oszczędności, które jednocześnie chronią środowisko i podlegają dofinansowaniu, są:
• wymiana starego pieca (tzw. „kopciucha”) na nowoczesną instalację centralnego ogrzewania,
• instalacja wentylacji mechanicznej z opcją odzyskiwania ciepła,
• docieplenie otworów drzwiowych i przegród budowlanych.

Wymiana okien a oszczędności na rachunkach

Stare okna i drzwi balkonowe, w szczególności te, które stworzone zostały przed wprowadzeniem norm WT (warunki techniczne) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie zapewniają prawidłowej termoizolacji. Ich nieszczelności występują zarówno na poziomie techniki montażu, jak i materiałów, z których są zbudowane.

Nowoczesne okna i drzwi balkonowe posiadają wysokiej jakości uszczelki, które chronią wnętrze przed utratą ciepła, tworzą nieprzepuszczalną barierę termiczną dla zewnętrznej temperatury, jak również nie pozwalają na powstawanie zawilgocenia. Szyby okienne to już nie zwykłe szkło, ale również dodatkowe warstwy izolacyjne, które zapewniają ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale też hałasem.

Nowoczesne metody montażu w ramach okiennych same w sobie zapewniają wysoki poziom ochrony przed zimnem, wilgocią oraz pozwalają na zachowanie właściwości technicznych okien przez wiele lat.

Wymiana okien, drzwi oraz źródeł ogrzewania sama w sobie jest sporą inwestycją, jednak dzięki oferowanym dotacjom, ich koszt znacznie się obniża. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę oszczędności, które pojawią się niemal natychmiast po wymianie nieefektywnych energetycznie urządzeń w domu. Warto zainteresować się ofertą programu „Czyste Powietrze”, tym bardziej że poza pozytywnym wpływem na środowisko naturalne, ma on ogromny wpływ na stan naszych portfeli

DO GÓRY