Firma Kowalski Okna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy KOWALSKI OKNA na rynku włoskim” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-18-0143/21.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów Kowalski Okna na rynek włoski.

Wartość projektu: 583 881,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 403 495,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 13.07.2022 r. – 29.12.2023 r.

Zapytania ofertowe

KOWALSKI OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: piły półautomatycznej do cięcia profili PVC w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy KOWALSKI OKNA na rynku włoskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0143/21..

Załączniki:
1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022
2) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2


Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na Dostawę środków trwałych w postaci: piły półautomatycznej do cięcia profili PVC w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy KOWALSKI OKNA na rynku włoskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0143/21.

ZAŁĄCZNIK:
1. Informacja o wynikach postepowania ofertowego

DO GÓRY