Firma Kowalski Okna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy KOWALSKI OKNA na rynku włoskim” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-18-0143/21.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów Kowalski Okna na rynek włoski.

Celem projektu jest rozpoczęcie eksportu produktów marki KOWALSKI OKNA  na nowy rynek europejski – Włochy.
W ramach projektu zaplanowano działania zmierzające do zapoznania potencjalnych partnerów z
Włoch z marką firmy KOWALSKI OKNA.

W ramach projektu zaplanowano działania zmierzające do zapoznania potencjalnych partnerów z
Włoch z marką firmy KOWALSKI OKNA oraz jej ofertą, m.in.:

1. Usługi doradcze w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami
zagranicznymi na terenie Włoch.
2. Usługi doradcze w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego(w tym m.in.
badanie marketingowe na rynku docelowym) i ich wdrożenia .
3. Usługi doradcze w zakresie obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na dany
rynek zagraniczny oraz przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania
materiałów reklamowych i promocyjnych, ich tłumaczeń, oraz tłumaczenie strony internetowej.
4. Udział w międzynarodowych targach branżowych umożliwiając Wnioskodawcy zaprezentowanie
wzorów własnych produktów w celu dokonania transakcji handlowych.
5. Zakup oprogramowania niezbędnego do zarządzania przedsiębiorstwem(procesami składania i
realizacji zamówień, procesami produkcyjnymi, logistycznymi, a także zakupu surowców, ich
magazynowania i rozliczania).
6. Zakup środków trwałych niezbędnych o realizacji procesu internacjonalizacji.
Opr. modelu bazuje na wnikliwej analizie:
– działalności Klienta.
– procesów sprzedaży,
– strategii pod kątem internacjonalizacji.
– dostawców i dystrybutorów,
– rynku i konkurencji.

Wartość projektu: 583 881,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 403 495,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 13.07.2022 r. – 29.12.2023 r.

Zapytania ofertowe

KOWALSKI OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: piły półautomatycznej do cięcia profili PVC w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy KOWALSKI OKNA na rynku włoskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0143/21..

Załączniki:
1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022
2) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2


Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na Dostawę środków trwałych w postaci: piły półautomatycznej do cięcia profili PVC w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy KOWALSKI OKNA na rynku włoskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0143/21.

ZAŁĄCZNIK:
1. Informacja o wynikach postepowania ofertowego

DO GÓRY